Handlingsplan

Handlingsplan er å regne som et arbeidsdokument som hele organisasjonen skal arbeide etter. Punktene er ikke i prioritert rekkefølge.


 

 1. Studentdemokratiet
 • Det skal arbeides for å øke synligheten til organisasjonen både for studenter ved universitetet og nasjonalt.
 • Det skal arbeides for å styrke informasjonsflyten internt i organisasjonen, til studentmassen ved universitetet, studenter i råd og utvalg og våre samarbeidspartnere.
 • Det skal sikres god opplæring og overlapp av saker til våre tillitsvalgte.
 • Studentdemokratiet er og skal jobbe for å være en demokratisk, effektiv organisasjon med fokus på samarbeid, politikk og informasjonsdeling.
 • Det skal arbeides for å senke terskelen for deltagelse og øke valgdeltagelsen.
 • Det skal arbeides med at demokratitiden skal respekteres og holdes fri fra undervisning.

 

 1. Fag-, forsknings- og utdanningspolitikk
 • Det skal utarbeides en fag-, forsknings- og utdanningspolitisk plattform.
 • Det skal arbeides for at flere studenter får mulighet til å ta praksisemner og sikre at studentene opplever arbeidslivsorienterte studier.
 • Det skal arbeides for å sikre at utdanningskvaliteten i minst mulig grad påvirkes av koronapandemien.
 • Det skal arbeides for studentnær forskning ved Universitetet.
 • Det skal arbeides videre for en helhetlig studentmentorordning ved universitetet.
 • Det skal arbeides for at studentutvekslingen gjenopptas når dette er sikkert og trygt for studentene.
 1. Velferds- og læringsmiljøpolitikk
 • Det skal arbeides for å sikre at alle studenter opplever et godt fysisk og psykisk læringsmiljø.
 • Det skal arbeides for et utvidet helsetilbud på alle campus som inkluderer tilgang til lege-, helsesykepleier- og jordmortjenester.
 • Det skal arbeides for en helhetlig og inkluderende studiestart på alle campus.
 • Det skal arbeides for økt studentboligdekningsgrad på alle campus.
 • Det skal arbeides for etablering av insentivordninger i alle vertskommuner om studenter melder flytting.
 • Det skal arbeides for studenthus på alle campus.
 • Det skal sendes ut en høring med resultatene fra undersøkelsen av situasjonen for de internasjonale studentene ved USN. Det skal også arbeides for at alle instansene rundt de internasjonale utvikles i tråd med resultatene.
 1. Studentstemmen på universitetet
 • Det skal arbeides for at studentstemmen i kvalitetssystemet skal synliggjøres.
 • Det skal utarbeides rutiner for emneevalueringer og sikre at de studenttillitsvalgte får medvirke og godkjenne disse.
 • Det skal arbeides for at studenter i råd og utvalg ved universitetet mottar honorering for møtevirksomheten. 
 • Det skal arbeides for at studentorganisasjonene på campus møtes i lederforum for å samle studentstemmen på campusen.
 • Det skal arbeides for å finne en god løsning for samarbeid mellom studentorganisasjonene ved skolene tilknyttet Samskipnaden i Sørøst-Norge. 
 • Det skal opprettes et prosjekt og arbeides for opprettelsen av jusnettsider tilknyttet SDSN.no.

 

Handlingsplan i PDF-format finner du her.

Handlingsplan ble vedtatt i semestermøte 18.10.2020.