Handlingsplan

Handlingsplan er å regne som et arbeidsdokument som hele organisasjonen skal arbeide etter. Punktene er ikke i prioritert rekkefølge.


1. Handlingsplan 2019

Handlingsplan er å regne som et arbeidsdokument for hele organisasjonen.

Dokumentet består av mål og delmål som hele organisasjonen arbeider med i fellesskap.  

Handlingsplanen er et som et supplement til politiske dokumenter og stillingsbeskrivelser.

Punktene er ikke i prioritert rekkefølge.

 

2. Studentenes stemme

Studentdemokratiet er studentenes stemme og bidrar til utvikling av universitetet i Sørøst-Norge. Dette arbeidet blir kontinuerlig oppdatert og styrket, ved at politikken oppdateres i organisasjonens dokumenter. Dette dokumentet tilhører handlingsplanen til Studentdemokratiet i Sørøst-Norge som beskriver organisasjonens politiske ståsted samt ønskede tiltak for å gjøre USN til et tilpasningsdyktig, praksis- og arbeidslivsorientert universitet som tilpasser seg et samfunn i store endringer. 

Handlingsplanen bygger på Studentdemokratiets mål, visjoner og verdier.
 

3. Politikk

 • Studentdemokratiet skal utarbeide en velferds- og læringsmiljøpolitisk plattform.
 • Studentdemokratiet skal begynne arbeidet, med en fag-, forsknings- og utdanningspolitisk plattform.
 • Studentdemokratiet skal arbeide for at alle studenter skal ha mulighet til å delta på aktiviteter. 
 • Studentdemokratiet skal svare på relevante høringer.
 • Studentdemokratiet skal arbeide med at demokratitiden skal respekteres og holdes fri fra undervisning.
 • Arbeide for at læringsmiljøutvalget skal fungere på en god og kvalitetssikret måte.
 • Arbeide for at USN skal være en pådragsgiver for, og tar i bruk, digitale varierte undervisnings- og vurderingsverktøy.
 • Arbeide for at alle studieprogram der det er hensiktsmessig for studiet har et semester med frie relevante studiepoeng.
 • Arbeide for at alle fakulteter skal tilby emner som kan tas på tvers av fakulteter.
 • Arbeide for at alle studenter skal ha mulighet for praksis.
 • Samarbeide med USN om å skape et praksisorientert universitet med tette bånd til arbeidslivet.
 • Arbeide for at USN skal ha et tverrfaglig samarbeid mellom instituttene og fakultetene der det er relevant og kommer studentene til gode.
 • Assistere USN med implementering av merittering for ansatte.
 • Støtte USN sitt mål om å oppnå FN`s bærekraftsmål.
 • Studentdemokratiet skal arbeide for å øke valgdeltagelsen blant studentene.

4. Velferd

 • Studentdemokratiet skal arbeide for at Universitetet i større grad tar ansvar for og setter studenters velferd og helse på dagsorden.  
 • Arbeide for at alle studenter skal oppleve et trygt læringsmiljø både fysisk og psykisk.
 • Arbeide for et utvidet helsetilbud på alle campus som inkluderer tilgang til samtaler, undersøkelser og konsultasjoner med helsesykepleier.
 • Arbeide for at studiestarten er inkluderende og skaper gode sosiale bånd.
 • Arbeide for at Universitetet tar en større del av, og koordinerer, studiestarten.
 • Arbeide for eksamensfri 18 mai.
 • Vi skal være tilgjengelige og veilede studenter som trenger det til riktig instans.
 • Arbeide for at USN og Samskipnaden i Sørøst-Norge (SSN) investerer og forsker på studentenes psykiske helse og læringsmiljø.
 • Arbeide for å inkludere et mangfold av studenter ved å opprette lokale stillinger på campus der det er relevant.
 • Arbeide med å være en nettverksbygger og ta en ledende rolle med å samle studentorganisasjonene og aktører som jobber for studentene lokalt.
 • Arbeide for at studentboligdekningsgraden øker på alle universitetets campus.
 • Arbeide for at studentene har gode incentiver til å melde flytting til sine studiekommuner..
 • Opprettholde en god og aktiv dialog med vertskommune, fylkeskommune og studentsamskipnad.
 • Være en pådriver for felles kampanjer og undersøkelser med USN og SSN.
 • Bruke sosiale medier for å nå ut til studentmassen.

 

5. Studentmobilitet og internasjonalisering

 • Studentdemokratiet skal arbeide for å øke inkluderingen av internasjonale perspektiver fra studenter ved USN i Studentdemokratiet.
 • Studentdemokratiet skal samarbeide med USN om å oppnå universitetet sine mål for utveksling.
 • Arbeide for at informasjonen om utvekling bedres og gjøres tilgjengelig for alle studenter.
 • Arbeide for at det skal bli enklere å dra på utveksling samt at utvekslingsperioden skal være forutsigbar og trygg for studentene.
 • Fortsette det samarbeidet med våre internasjonale samarbeidspartnere.
 • Skal tilrettelegge for at studentlederne fra våre samarbeidspartnere i Bosnia skal besøke Universitetet i Sørøst-Norge.

 

6. Internt

 • Studentdemokratiet skal arbeide for å finne, utarbeide og implementere effektive løsninger innenfor kommunikasjon og digitalisering.
 • Studentdemokratiet skal arbeide for å øke synligheten til organisasjonen både for studenter ved universitetet og nasjonalt.
 • Studentdemokratiet skal videreutvikle, delta på og arrangere seminar og intern opplæring.
 • Studentdemokratiet skal senke terskelen for deltagelse og øke synligheten blant studentene.
 • Studentdemokratiet er og skal jobbe for å være en demokratisk, effektiv organisasjon med fokus på samarbeid, politikk og informasjonsdeling.
 • Arbeide med å utforske nye kommunikasjonsarenaer med spesielt fokus på digitalt tilstedeværelse.
 • Arbeide med å gjennomføre en gjennomgang av resterende dokumenter datert før organisasjonsendringen der en gjennomgang er relevant.
 • Produsere promoteringsmateriell som kan brukes for promotering av organisasjonen.
 • Arbeide for å skape et engasjerende valg der det oppfordres til valgkamp på campusene.
 • Sørge for at alle utlyste stillinger blir fylt.
 • Studentdemokratiet skal aktivt produsere og bruke infoskjermer, media, stand, promoteringsmateriell, nettsiden, egenproduserte videoer og artikler.

 

7. Campusutvikling

 • Studentdemokratiet skal arbeide for at studenter blir inkludert og får medvirke samt påvirke på sine respektive campus.
 • Studentdemokratiet skal arbeide med læringsmiljø ved alle campus og gi regelmessige innspill til Læringsmiljøutvalget.

 

8. Kommunalt, regionalt og nasjonal

 • Studentdemokratiet skal arbeide for en bedre fastlegeordning for studenter ved Universitetet i Sørøst-Norge.
 • Studentdemokratiet skal arbeide for økt samarbeid med vertskommunene. 
 • Studentdemokratiet skal arbeide for et bedre og mer økonomisk studentrettet kollektivtilbud for alle studenter.
 • Arbeide for by-sykkel og andre transportmidler, som f.eks elektrisk sparkesykkel ved campus der er relevant. Det legges til rette for de studenter som benytter seg av bil, med tilbud om rimelig parkering samt gode parkeringsmuligheter nær campus.

 

9. Studentdemokratiet skal synliggjøre

 • Si-fra knappen
 • Studentombudet
 • Studentpresten
 • Karriereveiledningen
 • Tilrettelegningstjenesten
 • Helsetjenestene ved SSN
 • Samt andre relevante tjenester som USN, SSN eller andre aktører tilbyr studentene.

 

10. Studentdemokratiet skal promotere

 • Studiebarometeret
 • Utlysning av stillinger som studentambassadør
 • Verdensdagen for psykisk helse
 • Vertskommunen

 

Handlingsplan i PDF-format finner du her.

Handlingsplan ble vedtatt i semestermøte 27.10.2019.