Guri Rebecca Nilsen

Guri Rebecca Nilsen
Guri Rebecca Nilsen

Hvorfor ønsker du å stille til valg?

Jeg ønsker å stille til gjenvalg som campusleder fordi jeg er super engasjert og brenner virkelig for vår studiehverdag på USN. Jeg er Campusleder dette studieåret og har gjennomført sammen med campusstyret flere sosiale sammenkomster for å bedre studietiden, både studentmesse, Verdensdagen for psykisk helse og juleverksted. Jeg brenner virkelig for at vi studenter skal få en enda bedre hverdag på USN enten det gjelder eksamensformer som er utdatert, priser i kantina eller sosiale sammenkomster. Mitt engasjement er stort, så jeg har startet flere prosjekter som jeg virkelig ønsker å fullføre det kommende året. Som årets campusleder har jeg fått et godt nettverk i Horten; for eksempel har jeg fått være med på rulleringen av kulturplanen i Horten Kommune og samarbeidet med Horten Næringsforum. En av sakene jeg spesielt vil følge opp det kommende studieåret er helsetjenester for studenter. Dette mener jeg er noe vi mangler på campus, og noe vi virkelig trenger. Videre sitter jeg også i Komite for kjønnsbalanse og mangfold i forskning som studentrepresentant gjennom NSO, som jeg også ønsker å arbeide med her på campus.

 

Fortell hvorfor du egner deg i dette vervet:

Jeg egner meg til dette vervet grunnet erfaringen fra både campusleder og studentrådsleder verv. Jeg er direkte, har gode lederegenskaper og er strukturert som campusleder, selv om jeg noen ganger glemmer mine egne eksamensdatoer som student. Jeg liker både å arbeide selvstendig, men også i team. Jeg vil også si at det som gjør at jeg egner meg mest er mitt engasjement som studentpolitiker. Uansett hvilket fora jeg er i, nevner jeg oss studenter, om hvilke utfordringer vi har med å være student og samtidig forteller også om de positive opplevelsene vi har som studenter.

Engelsk tekst:

To our international students. I want to set for re-election as a campusleader because I am super engaged and passionate about our study day at USN. I am the campus leader this academic year and have conducted together with campus board several social gatherings to improve our days as students, like “Studentmesse”, World Day for mental health and Christmas workshop. I really burn for our students to get an even better everyday at USN whether it's exam forms that are outdated, prices in the cafeteria or social gatherings. My dedication is huge, so I have started several projects that I really want to complete the coming year. As the campus leader this year, I have got a good network in Horten; For example, I have been in the roll-out of the cultural plan in Horten municipality and collaborated with Horten Business forum. One of the cases I especially want to follow up on the upcoming academic year is health care for students. I think it is something we lack on campus, and something we really need. Moreover, I also sit in the “Committee for Genderbalance and diversity in research” as a student representative through NSO, which I also want to work with here on campus. I lend myself to this assignment due to experience from both campus leader and student council leader. I am direct, have good leadership skills and I am structured as a campus leader, although I sometimes forget my own exam dates as a student. I like both working independently, but also in teams. I would also say that what makes me most suitable is my commitment as a student politician. No matter what forums I am in, I mention students, about the challenges we have with being a student, while also telling about the positive experiences we have as students.

 

Campus og fakultet: Vestfold, Handelshøyskolen

Studie: Bachelor i sosiologi

E-post: g.nilsen@outlook.com