Guri Rebecca Nilsen

Guri Rebecca Nilsen
Guri Rebecca Nilsen

Hvorfor ønsker du å stille til valg?

Jeg ønsker å stille til valg i Tilsettingsutvalget på bakgrunn av at jeg tror jeg kan være med på å ta gode avgjørelser rundt ansettelser av forelesere og forskere. For meg er det viktig at vi ansetter forelesere og forskere på USN som kan være en pådriver for studentene, som kan bidra til at vi studenter er klar for arbeidslivet med kunnskap og verktøy i sekken. For meg er det også viktig at vi tenker på kjønnsbalanse og mangfold i ansettelsesprosessen. I tillegg, vil jeg også være med på å ta avgjørelser som går på oppsigelser, suspensjoner eller ordenstraff på bakgrunn av at jeg har studentene i fokus. Er det en forsker eller foreleser som ikke følger arbeidsbeskrivelsen sin, er ikke jeg redd for å si min mening. Jeg er også glad i å lære meg nye ting, dersom det er noe jeg er usikker på, leser jeg meg opp på det..

Fortell hvorfor du egner deg i dette vervet:

Jeg mener jeg passer inn i dette utvalget fordi jeg som person har egenskaper jeg mener kan komme godt med; jeg kan se en sak fra flere sider, jeg liker å sette meg godt inn i dokumenter og liker utfordringer. Siden jeg studerer Sosiologi mener jeg også at jeg har en del relevante fag som jeg kan lene meg på. Og med erfaringen som campusleder og studentrådsleder er jeg godt vant til møtevirksomhet, profesjonalitet og håndtering av vanskelige saker.

Engelsk tekst:

Hi, I would like to sit in this committee on the basis that I think I may be making good decisions on hiring of lectors and researchers. For me, it is important that we employ people who can help us students, so we are ready for work, with knowledge and tools in our backpack. For me it is also important that we think about gender balance and diversity in the hiring process. In addition, I will also be helping to make decisions that go on layoffs, suspensions or order penalties on the basis that I have the students in focus. For example, if there is a researcher or lecturer who do not follows his work description, I am not afraid to say my opinion. I have characteristics I mean can come in handy; I can see a case from several pages, I like to read documents and are not afraid of challenges. Since I am studying sociology I also believe that I have some relevant subjects that I can lean on. And with the experience as a campus leader and student council leader, I am well accustomed to meeting business, professionalism and the handle of difficult cases.

 

Campus og fakultet: Vestfold, Handelshøyskolen

Studie: Bachelor i sosiologi

E-post: g.nilsen@outlook.com