Guri Rebecca Nilsen

Guri Rebecca Nilsen
Guri Rebecca Nilsen

Hvorfor ønsker du å stille til valg?

Jeg stiller til valg som studentleder fordi jeg ønsker å gjøre noe for oss studenter. Jeg er opptatt av at vi skal ha de beste mulighetene for å lykkes og for å redusere frafallet i høyere utdannelse. Dette mener jeg er noe jeg kan bidra med. Etter å ha sett både tallene for hvor mange som stiller til valg og som stemmer når SDSN har valg, så ønsker jeg å finne en god måte for å synliggjøre organisasjonen. Jeg ønsker å arbeide med å få mer studentengasjement, som andre store universiteter har; der er ikke spørsmålet vil du stille til valg, men hva vil du engasjere deg i. Som studentleder vil jeg også ta med saker til ledelsen som berører studentene, i samarbeid med ledergruppen (alle campusledere) om hvilke saker som er viktig å ta med inn i disse møtene og hvilke saker er ikke viktige. Mitt engasjement er stort, og mitt ønske for det kommende året at flere studenter blir engasjerte, bedre studenthverdagen og finne gode løsninger for at alle studenter skal trives på USN. Bærekraft er også en viktig sak for meg, enten det gjelder søppelsortering på campusene, hvordan leve bærekraftig som student eller hvordan få organisasjonen mer bærekraftig. Jeg skal delta på Bærekraftskonferansen i Bergen, der jeg vil ta med meg hjem emner innenfor «hvordan leve bærekraftig som student», «hvordan rigge utdanningssystemet og arbeidsliv for å nå bærekraftsmålene» og seminaret «BISO impact» som går ut på hvordan man kan sette bærekraft på dagsordenen hos studenter og utfordre andre aktører på dette. Videre er jeg også studentrepresentant i Komite for kjønnsbalanse og mangfold i forskning, som tillitsvalgt for NSO, der jeg også får et innblikk i kjønnsbalanse og mangfold i forskning, dette gjelder også på USN, vi må ha mer fokus på kjønnsbalanse og mangfold, enten det gjelder utdanning eller forskerstillinger på USN. Og som Studentleder, så håper jeg at jeg får være med å påvirke USN rundt dette. Jeg skal også før sommeren være med på Kvinnovasjonskonferanse og Nettverkskonferanse- om hvordan vi setter kjønnsbalanse og mangfold på dagsordenen- dette er god erfaring å ha med seg inn som studentleder, for å kunne være med å påvirke USN på dette.

Fortell hvorfor du egner deg i dette vervet:

Jeg egner meg som Studentleder på bakgrunn av min erfaring innenfor organisasjonen, jeg har vært studentrådsleder, leder i valgkomiteen 2018 og har nå sittet som campusleder i Vestfold siden høsten 2019. Med mine erfaringer som campusleder, har jeg fått et godt innblikk i hva studentleder arbeider med, jeg har god erfaring med å holde møter, både profesjonelt og litt løsere møter, samt jeg har lært mye om meg selv både på godt å vondt. Min utvikling som person, har fått meg til å bli tryggere på meg selv, jeg har lært nye metoder for å håndtere eventuelle konflikter, og er god til å balansere familielivet med verv. Jeg vil og si at jeg egner meg som studentleder på bakgrunn av det jeg studerer, jeg studere sosiologi med årstudium i bedriftsøkonomi, så sitter med en del erfaring innenfor både økonomi, lese og forstå forskning og det å forstå samfunnet i et litt større perspektiv. Mine egenskaper er at jeg er strukturert, ærlig, kan arbeide både i team og alene, og har et stort ønske om å inkludere alle studenter. Jeg er også omsorgsfull og bryr meg om menneskene rundt meg, noe jeg og syns er viktig i en studentleder. Jeg vil og tro jeg egner meg som studentleder på bakgrunn av at jeg også er student, jeg har de samme utfordringene som mange andre, for eksempel at jeg ikke bare kan sette meg ned å lære pensum, jeg må bruke det i hverdagen også.

Engelsk tekst:

I run for student leader because I want to do something for all students. As a student leader, I will also bring matters to the management who affect the students, in cooperation with the management team (all campusleaders) on what matters are important to bring into these meetings and what matters are not important. My commitment is great, and my desire for the coming year is to get more students engaged, better student life and find good solutions for all students at USN. Sustainability is also an important issue for me, whether it's trash sorting on campuses, how to live sustainably as a student or how to make our organization more sustainable. I will attend the Sustainability Conference in Bergen, where I will take home topics within "how to live sustainably as a student", "how to rig the education system and working life to achieve sustainability goals" and the seminar "BISO impact" which aims on how to put sustainability to the agenda of students and challenge other actors. Furthermore, I am also a student representative in the Committee on Gender Balance and Diversity in Research, as a representative of the NSO, where I also get an insight into gender balance and diversity in research, this also applies to USN, we need to have more focus on gender balance and diversity, whether in education or research positions at USN. And as student leader, I hope I can help influence USN. I will also be part of the women's conference and network conference- on how we put gender balance and diversity on the day-to-daybusiness- this is good experience to bring in as studentleader. I think that I can do a good job as a studentleader based on my experience within the organisation, I have been studentcouncil leader, chair of the electoral committee 2018 and have now served as campusleader in Vestfold since autumn 2019. With my experiences as a campusleader, I have gained a good insight into what the studentleader is working on, I have good experience of holding meetings, both professionally and slightly looser meetings, as well as I have learned a lot about myself. My development as a person, has made me become safer on myself, I have learned new methods to deal with any conflicts, and are good at balancing family life with officelife. I would say that I am also suitable as a studentleader based on what I study, I study sociology with year study in business economics, so I sit with some experience in economics, read and understand research and understand society from a slightly larger perspective. My attributes are that I am structured, honestly, can work both in teams and alone, and have a great desire to include all students. I am also caring and care about the people around me, which I think is important in a studentleader. I would also believe I am suitable as a student leader on the basis that I am also a student, I have the same challenges as many others, for example, that I can not only sit down to learn the curriculum, I have to use it in everyday life as well.

Campus og fakultet: Vestfold, Handelshøyskolen

Studie: Bachelor i sosiologi

E-post: g.nilsen@outlook.com