• Forsiden»
  • Vedtok ny organisering av studentdemokratiet

Vedtok ny organisering av studentdemokratiet

Semestermøte
Studentdemokratiet går over fra parlamentsmøter til semestermøter som øverste organ.

Onsdag vedtok Parlamentsforsamlingen (PF) å redusere medlemmer i arbeidsutvalget og ersatte PF med et semestermøte.


Det var knyttet mye spenning til hva som skulle bli resultatet av den omfattende omstruktureringen som ble igangsatt i 2018. Foran seg hadde PF nye forslag til vedtekter, nye utkast til valgreglement og helt nye stillingsbeskrivelser.

Litt over klokken 21. onsdag kveld var voteringene i PF ferdig og resultatet var klart.

Arbeidsutvalget, som de siste årene har bestått av tre fulltidsverv og to deltidsverv, skal nå reduseres til kun en leder og nestleder. Begge disse vil sitte på fulltid. Samtidig skal ikke lenger AU forberede saker til parlamentsforsamlingsmøter, men istedet ha ansvar for ledermøter bestående av de åtte campuslederne. Samtidig skal de fortsatt ha ansvaret for den daglige driften av SDSN og representere studentene ovenfor universitets ledelse, region og media.

Ny toppstruktur

Den største endringen var allikevel vedtaket om å "legge ned" parlamentsforsamlingen (PF)  og istedet dele oppgavene mellom to nye organer:

Ledermøter bestående av campuslederne fra hvert enkelt campus som skal møtes flere ganger i semesteret. Disse skal også forberede saker til semestermøte og gi utalelser i saker på bakgrunn av Studentdemokratiet sin politikk.

Semestermøtet blir nytt øverste organ i studentdemokratiet bestående av medlemmer campusstyrene. Dette organet skal møtes èn gang i semesteret og ha ansvar for valg av AU og komiteer, samt politikk.

Ny fordeling av oppgaver

Campusstyrene har fått mer ansvar, men PF legger til grunn i sitt vedtak at disse også skal få mer ressurser og mer innflytelse i den nye organiseringen.

De nye vervene vil lyses ut i førstkommende valg, og nytt AU bestående av leder og nestleder vil bli valgt i mai.

Endringene som ble vedtatt på onsdag vil tre fullt i kraft fra 1. Juli 2019.