Inkludering på dagsorden!

Gruppearbeid inkluderingsseminar FOTO

Som en del av oppfølgningsarbeidet etter Studentenes Helse- og Trivselsundersøkelse fra 2018 satte USN ned en arbeidsgruppe som skulle jobbe med tiltak for å forbedre studentenes helse og trivsel. Ett av tiltakene var å arrangere et inkluderingsseminar. Dette gikk av stabelen 31.oktober til 1. november i Tønsberg, og flere studenter var invitert.


Målet med seminaret var å øke bevissteheten på inkludering av studenter i studiestarten og i miljøer generelt på USN. "Det er naturlig at vi som studenter er en del av fagmiljøene på campus, og vi håper at et økt fokus på dette vil føre til ennå mer fokus på fag, skape engasjement hos studenter og ansatte og gjøre det lettere for studenter å delta sosialt". Dette sier nestleder i Arbeidsutvalget, Karoline Lie, som også har sittet som en del av arbeidsgruppa til seminaret. 

Arbeidsgruppa hadde som mål å lage et seminar for å skape engasjement rundt hvordan inkludere.

 

Rett fra trykken

Ett av innleggene under seminaret var fra dosent ved HS-fakultetet, Hilde L. Damgsaard, sin nypubliserte bok "Studielivskvalitet". Denne boken er et resultat av et større forskningsprosjekt, som gjennom studenters frie tekster om sin studiehverdag har sett på studenters erfaringer med og opplevelser av kvalitet i høyere utdanning. Damsgaard trekker frem begrepet studielivskvalitet som kom frem på basis av studien. Det består av de fem dimensjonene struktur, mestring, aktivitet, relasjon og transformasjon (SMART). Studentene som deltok i studien, ser på struktur, forutsigbarghet og klare krav som en viktig innramming for sin egen studielivsvirksomhet. De legger vekt på betydningen av å få mestringserfaringer og beskriver aktive læringsformer og relasjoner til ansatte og medstudenter som noe som fremmer læring. De understreker også betydningen av at studiet "gjør noe med dem" og fører til faglig og personlig utvikling. 

"Jeg ble veldig inspirert av Hildes forskning, og håper at vi kan jobbe videre med dette slik at USN blir et ennå bedre sted å være og å studere. Vi har tro på at hvis flere bruker disse funnene vil vi få en bedre studiehverdag, bedre læring og økt trivsel og motivasjon til å studere" sier Karoline. 

 

Inspirasjon fra UIO

Som et inspirasjonsinnlegg til tiltaksarbeidet på fredag var Sandra Janzò, studiestartkoordinator ved det Humaetiske fakultet ved UiO, hyret inn for å snakke om sine erfaringer og hvordan de jobber med studiestart. Dette innlegget engasjerte mange og inspirerete flere av tiltakene som ble arbeidet frem. UiO koordinerer en større del av studiestarten, og det sosiale er i liten grad preget av alkohol og fest og har et stort fokus på å skulle skape en flokk som Janzò snakket om i sitt innlegg. 

 

Studentenes stemme

Seminaret ble innledet av rektor Petter Aasen som snakket om viktigheten av en tydelig studentstemme og at det er viktig, og rett, å sette inkludering og trivsel på dagsordnen. Som en oppfølging av dette var Studentdemokratiet, ved arbeidsgruppemedlem Karoline, bedt om å holde et innlegg fra studentene om status i dag. Karoline dro frem de viktigste linjene fra Studentenes helse- og trivselsundersøkelse fra 2018, Studentundersøkelsen i Studiebarometeret og forskning om de unge i samfunet i dag. Dette dannet noe av grunnlaget for de videre innleggene, og bakgrunnen for hvorfor vi var samlet på seminaret. Studentdemokratiet hadde også et innlegg om studiestart der de fikk fremmet sin politikk på området og ønsker for hva studiestarten kan bli med bakgrunn i en rekke "best practises" på Universitetet i dag. "Spesielt Ringerike har de siste årene jobbet mye med sin studiestart og vi syntes det er viktig at alle de andre også vite litt om dette. Det skjer mye bra arbeid rundt om på Universitetet som vi må løfte opp slik at flere får vite om det. Da kan vi inspirere hverandre til videre arbeid!" sier Karoline. 

Nestleder Karoline og campusleder på Ringerike Jesper delte gode eksempler