• Forsiden»
  • Har invitert til samarbeid rundt situasjonen til de internasjonale studentene ved USN

Har invitert til samarbeid rundt situasjonen til de internasjonale studentene ved USN

Arbeidsutvalget inviterer til samarbeidsmøte FOTO

Studentdemokratiet/Arbeidsutvalget har invitert Studentsamskipnaden, viserektor for internasjonalisering, seksjonsleder for internasjonal seksjon og studieveiledere ved studier med mye internasjonalisering til et samarbeidsmøte for å diskutere flere temaer rundt situasjonen til de internasjonale studentene ved USN.


(In English below)

 

“Vi har den siste tiden spesielt fått flere henvendelser med bekymring fra internasjonale studenter som er i en spesielt utsatt situasjon i disse tider. Over en tid har vi sett behovet for et slik fora der de ulike enhetene som jobber tett på de internasjonale studentene samles for å sammen komme frem til gode løsninger” sier studentleder Kim Hellevammen.  

Studentdemokratiet ønsker med dette møtet å oppfordre til samarbeid mellom etatene også i den normale situasjonen. Prinsippet om boliggaranti er også et viktig punkt som må arbeides med etter at Samskipnaden tidligere i år sa opp avtalen mellom USN og SSN om boliggaranti for internasjonale studenter. Studentdemokratiet mener at denne avtalen må på plass så raskt som mulig.  

“I tillegg vil vi oppfordre til at det gjøres en innsats for å få oversikt over den nåværende situasjonen til de internasjonale studentene slik at internasjonal seksjon har oversikt over hvilke områder vi er nødt til å gjøre en spesiell innsats” sier Hellevammen.  

 

 

Have invited to a collaboration on the situation of the international students at USN 

The Student Democracy has invited The Student Welfare Organisation, Vice-Rector for Internationalization, Section Head of International Section and Student Counselors at Studies with a high rate of Internationalization, to a collaborative meeting to discuss several issues surrounding the situation of international students at USN.  

“We have recently received a number of inquiries from international students who are in a particularly vulnerable situation in these times. Over a period of time, we have seen the need for such a forum where the various entities working closely with the international students come together to come up with good solutions, ”says student leader Kim Hellevammen. 

With this meeting, the student democracy wants to encourage cooperation between theagencies in the normal situation as well. The principle of housing guarantee is also an important point that must be worked on after the Samskipnads earlier this year terminated the agreement between USN and SSN on housing guarantee for international students. Student democracy believes that this agreement must be in place as soon as possible. 

"In addition, we would like to encourage efforts to get an overview of the current situation of the international students so that the International Section has an overview of the areas we need to make a special effort," says Hellevammen.