Forretningsorden for SDSN

§ 1 - Virkeområde

 1. «Forretningsorden for Studentdemokratiet» regulerer møtegjennomføringen i Studentdemokratiet.
 2. Forretningsordenen viker for «Reglement for Studentdemokratiet».
 3. Studentdemokratiet kan fravike denne forretningsorden med simpelt flertall.
 4. Dersom et spørsmål ikke er regulert i styringsdokumentene skal organet avgjøre hvilken praksis som skal gjelde ved alminnelig flertall.  

§ 2 – Formalia 

 1. Møteledelse: Parlamentsforsamlingen velger møteleder og bisitter før dagsorden vedtas.
 2. Møteleder skal være en nøytral part.  
 3. Konstituering vedtas som første sak.
 4. Faste punkter under konstituering er:
 • Valg av ordstyrer og bisitter
 • Valg av referent/protokollfører
 • Valg av protokollunderskrivere
 • Opprop av tilstedevørende med møteplikt
 • Innkalling, saksliste og referat fra forrige møte godkjennes.
 • Gjester og observatører annonseres

 

§ 3 - Debatt

 1. Møteleder og eller bisitter fører talerliste og setter strek. Strek kan ikke settes før alle forslag er fremmet. Organet skal opplyses før strek settes. 
 2. Forslag og endringsforslag skal fremsettes møteleder eller bisitter via standardisert mal.
 3. Ved forslag om å gå til votering skal eventuelle vedtaksforslag leses opp før det stemmes over forslaget.
 4. Ved forslag om å utsette en sak skal eventuelle vedtaksforslag leses opp før det stemmes over forslaget.
 5. For å begrense lengden på møter i Studentdemokratiet påbegynnes ingen vedtakssaker etter 21:00. Gjenværende punkter på dagsorden utsettes.

§ 4 - Inntegning

 1. For å tegne seg til et innlegg, replikk eller svarreplikk under møtet tegner man seg til møteledelsen. 
 2. For å tegne seg til orden skal dette gjøres til møteledelsen med en «T».
   

§ 5 - Taletid

(1) Møteledelsen foreslår ved møtestart en taletid for innlegg og replikker. 
(2) Møteledelsen og deltagere med møteplikt kan foreslå endringer i taletiden.

(3) Taletiden kan ikke begrenses med mindre enn 60 sekunder på innlegg, og 30 sekunder på replikker  
      og svarreplikker.

(4) Dersom det tillates mer enn én replikk, kan svarreplikkens lengde øke tilsvarende.

(5) Møteledelsen og deltagere med møteplikt kan foreslå å kutte fra to til én replikker.

(6) Gjester og observatører kan innvilges tale- og forslagsrett med simpelt flertall.  
 

§ 7 - Til orden

 1. Dersom noen tegner seg til orden skal vedkommende få ordet umiddelbart etter at pågående replikkveksling er avsluttet. 
 2. Taletiden for innlegg til orden er på 60 sekunder. 
 3. Det er ikke anledning for replikker på til orden. 
 4. Møteledelsen avgjør om det skal åpnes for debatt. Dersom dette skal overprøves, kreves det alminnelig flertall i parlamentsforsamlingen. Eventuell votering skal gjøres før den ordinære debatten fortsetter.
 5. Til orden skal ikke brukes til argumentasjon.
 6. Til orden kan brukes til å be om prøvevotering.
   

§ 8 - Innlevering av forslag
 

 1. Forslag skal fremmes muntlig av forslagsstiller.
 2. Forslag kan leveres frem til strek settes i debatten for den aktuelle saken. 
 3. Andre frister skal eventuelt fremkomme i møteinnkalling eller under konstituering. 
 4. Forslag som er levert etter tidsfristen, skal ikke behandles.
   

§ 9 - Trekke eget forslag

 1. Forslagsstiller kan når som helst trekke tilbake eget forslag. 
 2. Dersom forslagstiller ønsker å trekke forslaget kan en med forslagsrett opprettholde forslaget.
   

§ 10 - Strek i debatt
 

 1. Strek skal settes før votering.
 2. Møteledelsen og andre med forslagsrett kan foreslå at strek settes i en debatt. 
 3. Strek i debatt avgjøres ved alminnelig flertall.
 4. Talerlisten skal leses opp før og etter at strek settes.
 5. Når strek er satt, er det ikke lenger anledning til å tegne seg til innlegg. 
 6. Organet kan åpne strek med alminnelig flertall.
   

§ 11 - Votering
 

 1. Votering gjennomføres ordinært ved håndsopprekking. 
 2. De stemmeberettigede kan kreve skriftlig votering. 
 3. Opptelling under skriftlig votering og personvalg foretas av tellekorpset.
 4. Tellekorpset foretar opptelling av stemmeberettigede ved behov. 
 5. Møteledelsen leder voteringen og angir voteringsorden hvor det mest ytterliggående forslaget settes opp mot de resterende.
 6. Forslag som ikke lenger er relevante som en konsekvens av voteringen faller automatisk bort.
 7. Strykningsforslag behandles generelt før endringsforslag som behandles som tilleggsforslag.
   

§ 12 - Stemmelikhet
 

 1. Ved stemmelikhet skal voteringen tas på nytt. 
 2. Ved fortsatt stemmelikhet skal opprinnelig innstilling vedtas, dersom dette foreligger.
   

§13 - Protokolltilførsler
 

 1. Alle med forslagsrett kan kreve protokolltilførsler. 
 2. Protokolltilførsler skal være knyttet til en sak eller saksbehandling. 
 3. Protokolltilførsler må varsles innen sakens slutt, og leveres skriftlig til møteledelsen som leser dem opp innen møteslutt. 
 4. Protokolltilførselen skal være tilgjengelig for andre med tale- og forslagsrett frem til møteslutt. 
 5. Protokolltilførsler skal underskrives.
   

§ 12 - Pause

(1) Dersom noen med forslagsrett ytrer ønske om pause, kan dette innvilges med simpelt flertall.