Styringsdokumenter

Her finner du alle styringsdokumentene for Studentdemokratiet i Sørøst- Norge.


Styringsdokumentene regulerer hvordan SDSN skal organiseres og styres.

Forretningsorden regulerer hvordan Semestermøtet skal gjennomføres.

Handlingsplan vedtas av Semestermøtet  hver høst og er et arbeidsdoument for organisasjonen som sier hva Studentdemokratiet skal jobbe med inneværende studieår.

Prinsipprogrammet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge (SDSN) fastsetter grunnprinsippene og de overordnende politiske prioriteringer til organisasjonen. Prinsipprogrammet er det overordnet politiske dokumentet for SDSN.

Samarbeidsavtalen med Studentsamkskipnaden i Sørøst-Norge regulerer samarbeidet mellom SSN og SDSN med ambisjon om sammen å utvikle et best mulig velferdstilbud og læringsmiljø for studentene ved USN.

Samarbeidsavtalen med Universitetet i Sørøst-Norge har som formål å legge til rette for at SDSN kan drive vårt arbeid på en tilfredsstillende måte. Avtalen regulerer begge parters ytelser innenfor et forpliktende samarbeid.

Valgreglementet regulerer regler og frister for valg i SDSN.

Vedtektene er det overordnede styringsdokumentet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge.

Økononireglementet regulerer ansvaret og hvordan øknomiske saker behandles.