Etiske retningslinjer

Etikkplakaten FOTO

Parlamentforsamlingen vedtok i møte 31. januar etiske retningslinjer for tillitsvalgte i Studentdemokratiet.


Etiske retningslinjer 

For tillitsvalgte i Studentdemokratiet i Sørøst-Norge

 

Studentdemokratiet i Sørøst-Norge skal være en tillitsskapende organisasjon og ha høy etisk standard. Som representanter for høgskolens studenter stilles det krav til de tillitsvalgtes etiske holdninger. Studentdemokratiet skal være en åpen, inkluderende og respektfull studentorganisasjon.

 

Retningslinjene skal fremme bevissthet omkring etiske tema og bidra til å styrke organisasjonens omdømme, klargjøre hva som er akseptabel praksis og gi veiledning i vanskelige vurderinger.

 

Varslingsplakaten og Etikkplakaten er en del av de etiske retningslinjene.

 

Etiske verdier 

 

Studentdemokratiet legger stor vekt på åpenhet, inkludering og respekt i all virksomhet. Som tillitsvalgte i Studentdemokratiet stilles det krav til de enkeltes etiske verdier.

 

Studentdemokratiets tillitsvalgte skal opptre profesjonelt og i tråd med god folkeskikk. Alle “studenter/ personer som en kommer i kontakt med” skal behandles likeverdig.

 

Enhver tillitsvalgt plikter å møte sine kollegaer på en inkluderende og respektfull måte. Mobbing og annen trakassering er ikke tillatt. I Studentdemokratiet skal man snakke frem studenter og viktigheten av det arbeidet som de tillitsvalgte gjør.

 

Studentdemokratiet har og skal ha stor takhøyde for alle meninger, men det er en forutsetning at de fremstilles på en ryddig måte. Et studentdemokrati er avhengig av forskjellige meninger, men disse skal kunne både forsvares og utfordres. En meningsytring i Studentdemokratiet må ikke være en flertalls ytring, men ytringer om andre og andres instanser må kunne kontradikteres. Åpenhet og gjennomsiktighet skal praktiseres i størst mulig grad, med visse forbehold knyttet til taushetsplikt.

 

Saksbehandling og aktiv opplysningsplikt 

 

De tillitsvalgte skal alltid gi korrekte og tilstrekkelige opplysninger. Nødvendige opplysninger skal gis uoppfordret når det har eller kan ha betydning for behandling av saken. Dette gjelder alle former for behandling av saker, ved presentasjon av informasjon og ved rådgivning som eksempel.      

 

Fortrolige opplysninger som mottas i forbindelse med behandling av saker, må respekteres av de tillitsvalgte og ikke brukes til personlig vinning. Det forventes at man opplyser om forhold som man opplever er kritikkverdige.

 

Lojalitet

 

Den tillitsvalgte skal overholde lover og regler, og forholder seg lojalt til vedtak og avgjørelser som fattes. Det betyr ikke at man må være enig, men at man skal oppføre seg kollegialt mot det organet man er underlagt. Det er et grunnleggende prinsipp for det demokrati at man skal kunne ytre seg kritisk om en organisasjon, dens virksomhet og andre forhold.

 

Habilitet

 

Tillitsvalgte skal ikke la egne interesser, eller interessene til familie eller nære venner, påvirke deres handlinger, saksframstilling eller vedtak. Tillitsvalgte skal ikke opptre på en måte som er egnet til å svekke tilliten til deres upartiskhet.  Det skal utvises varsomhet med å gi uttalelser som skaper, eller kan være egnet til å skape, tvil om den politiske beslutningsprosessen. I uttalelse er det derfor viktig å både tenke på hvem som man uttaler seg som og da presisere dette i sine uttalelser.  

 

Valg av tillitspersoner

 

Det kan velges tillitsvalgte for parlamentforsamlingen. Dette skal gjøres ved begynnelsen av høstsemesteret, og det bør velges en av hvert kjønn. Ved større arrangement i regi av Studentdemokratiet kan det velges flere tillitsvalgte. Den tillitsvalgte kan motta forespørsler om eller foreslå å avholde parlamentets time, i kombinasjon med parlamentsmøter. Parlamentets time er et fora hvor parlamentet seg imellom uformelt kan diskutere og ta opp saker.  

 

Den tillitsvalgte har taushetsplikt og dersom det meldes inn saker er det den tillitsvalgte som skal gjennomføre samtaler med den berørte, og de skal i fellesskap avgjøre videre saksgang og om saken eventuelt skal tas videre (link varslingsrutiner).

 

Varsling av kritikkverdige forhold

 

Kritikkverdige forhold tas opp tjenestevei. Dersom nærmeste leder viser motvilje mot å ta saken videre, kan den ansatte henvende seg til nærmeste overordnet for sin egen leder. Leder eller overordnet leder har plikt til å sørge for at den nødvendig åpenhet er tilstede for en tillitsfull samhandling med de tillitsvalgte. Ved mistanke om lovbrudd skal politiet kontaktes.

 

For utfyllende og viktig informasjon om varsling se rutiner for varsling.

 

Kjennskap til etiske retningslinjer

 

Det er samtlige i Studentdemokratiet sitt ansvar å informere, diskutere og reflektere over de etiske retningslinjene. Studentdemokratiet skal ta retningslinjene opp til revidering en gang i året, og det skal sendes ut på høring til alle ledd i organisasjonen. Dette gir et godt utgangspunkt for en god forankring i Studentdemokratiet. Tillitsvalgtpermen skal inneholde de etiske retningslinjene, varslingsrutiner, skjema for varsling og andre dokumenter og informasjon som de tillitsvalgte behøver for å utføre sine verv. Tillitsvalgtpermen skal oppdateres hvert år før den sendes ut til samtlige med verv i Studentdemokratiet, tillitsvalgtpermen kan og bør også brukes i forbindelse med tillitsvalgtkurs.     

 

Brudd

 

Alle tillitsvalgte har et personlig ansvar for å følge de etiske retningslinjene. Brudd på disse vil bli adressert og gjentakende eller alvorlige brudd vil medføre konsekvenser for vervet.  

 

Etikkplakaten

Rutiner for varsling

Skjema for intern varsling

Skjema for intern oppfølging av leder