Eton Williams

Eton Williams
Eton Williams

Hvorfor ønsker du å stille til valg?

I januar deltok jeg i mitt femte styremøte etter min første periode som styremedlem begynte. Vi hørte på obligatoriske årlige rapporter, og hadde en intens og livlig diskusjon angående den fremtidige organisasjonen av universitetets hovedaktiviteter – utdanning og forskning. Vi har ansvar for den strategiske driften av universitetet som er et svært komplekst system. I styrets diskusjoner er vi i stand til å sammenligne synspunkter relativt fort, lære av hverandres synspunkter og komme fram til en avgjørelse vi mener er best for universitetet. Jeg opplever at min erfaring med studentpolitikk som en nasjonal studentpolitiker, USNs studentleder, medlem av utdanningsvalget og som internasjonal student er verdsatt i styret. Jeg er i stand til å bidra med et perspektiv de andre medlemmene ikke har, men ønsker å høre. Vi utvikler en gjensidig respekt oss imellom samtidig som vi har muligheten til å utfordre hverandres konklusjoner. Jeg har fremmet økt studentdeltakelse i beslutningsprosesser og vært med å sette bærekraft på agendaen til USN. Jeg har fremmet internasjonalisering som et verktøy for å øke kvalitet i utdanning. Jeg har også presset på for en bedre forståelse av maktbalansen mellom studenter og ansatte og hvordan dette kan påvirke vårt psykososiale læringsmiljø. Jeg vil at USN høster fordelene av forbedret kjønnsbalanse og mangfold i lederskap sitt. Kvaliteten på forelesningene ved universitetet må være av høy standard uansett lærer og alle lærere må få den pedagogiske opplæringen som er nødvendig. Takk for at du leste. Jeg håper på din støtte for et år til for studentene!

Fortell hvorfor du egner deg i dette vervet:

Mitt engasjement for organisatorisk arbeid begynte da jeg, for mange år siden, jobbet for Røde Kors i Jamaica og Røde Kors Norge. Siden jeg begynte å studere i Norge har jeg vært leder av International Students Union in Norway hvor jeg har bidratt til utformingen av a flere vellykkede kampanjer som har ført til utvikling av internasjonalisering innen høyere utdanning. Samtidig som jeg har tatt en bachelor i ingeniørfag her i Kongsberg, har jeg vært engasert i studentdemokratier. I to perioder har jeg vært internasjonal ansvarlig i arbeidsutvalget og to år siden var jeg studentleder. I løpet av denne tiden har jeg dessuten samarbeidet med ulike deler av universitet under utvikling av strategier for å ivareta studentenes interesser. Mitt mål har vært å støtte, utvikle og promotere den studentpolitikken som bidrar til best mulig miljø for våre studenter. Dette arbeid har innebært blant annet obligatorisk undervisning, sensurfrist, tilrettelegging for studenter med funksjonsnedsettelse, boliggaranti for internasjonale studenter og kvalitetssikring av praksis. Som studentleder utviklet jeg god kjennskap til universitets arbeid. Jeg har vært nestleder i styre i Studentsamskipnaden hvor vi fulgte med på sluttfasen av fusjonen of kartla en ny strategi og føring for organisasjonene. Jeg har vært studenttillitsvalgt i Utdanningsutvalget hvor vi jobbet med kvalitetsarbeid på USN. Nå er jeg klassetillitsvalgt på mitt masterprogram i Systems Engineering.

Engelsk tekst:

I am an international student running for re-election to the university board to further its development. Last week, I attended my fifth board meeting. We listened to mandatory annual reports, and had an intense and lively discussion about the future organization of the university's main activities - education and research. We are responsible for the strategic operation of the university - a very complex system. In our discussions, we are able to compare views relatively quickly, learn from each other and arrive at decisions that we believe are best for the university. I have found that my experience with student politics as a national student politician, president of the Student Democracy and as an international student are valued on the board. I am able to contribute a perspective that the other board members do not have, but want to hear. We have developed a mutual respect between ourselves while we challenge one another. In the board, I have led work to increase student participation in decision-making at the university. I have also pushed an improved understanding of the power imbalance between students and employees and how this can affect our psycho-social learning environment. I would also like to see USN reap the benefits of improved gender balance and diversity and have successfully pushed for the administration to begin to develop processes to identify and develop leadership potential. The quality of lectures at the university must be of a high standard and all instructors must get the pedagogical training necessary. Thanks for reading. I hope I may have your support! Background My interest in organizational development work began when I, many years ago, worked for the Red Cross in Jamaica and Norway. Since I began studying in Norway, I have served as the president of the International Students Union of Norway where I contributed to several successful campaigns for the development of internationalization in higher education. While I have taken a bachelor's degree in engineering here in Kongsberg, I have been involved in the Student Democracy representing all students at USN. I was elected for two periods as the International Officer in the Executive Committee and last year I served as President. During this time, I collaborated with various parts of the university to develop initiatives to safeguard the students' interests. My goals were to support, develop and promote policy that contributes to the best possible environment for students. This policy work included, among other things, determining what would be compulsory teaching, instituting a deadline for receiving exam grades , facilitation for students with a disability, housing guarantee for international students and quality assurance of Internships. During this time in the Student Democracy i developed a good working knowledge of the University. I have been deputy chairman of the board of the Student Welfare Organisation (Samskipnaden - provides housing, canteen and other welfare services for students) during the final phase of the merger. Here we charted a new strategy and provided guidance for the organization. I have been a student representative in the USN Education Quality Committee: Now I serve as class representative in my master's program in Systems Engineering.

Campus og fakultet: Kongsberg, Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag

Studie: Master in Systems Engineering with Embedded Systems

E-post: 127464@usn.no