Praktisk kommunikasjon og organisasjon (PKO)

Studenter som har blitt valgt eller utnevnt til et sentralt tillitsverv ved USN eller i en studentdrevet organisasjon samt studenter som deltar i nasjonale eller internasjonale studentorganisasjoner eller internasjonalt samarbeid kan ta emnet.


Gjennom emnet PKO skal studentene utvikle kunnskaper og ferdigheter til å ivareta sentrale og ledende tillitsverv i studentdrevne organisasjoner. Emnet legger vekt på at studentene skal forstå den rollen og det ansvaret de har som tillitsvalgte og skal bidra til økt innsikt i det ansvar og de muligheter studentene har for å påvirke USN’s og andre studentorganisasjoners ulike styringsorganer. Emnet skal bidra til å utvikle studentenes evner til å gjennomføre sine verv på en god måte og samtidig gi sentrale tillitsvalgte anerkjennelse for det arbeidet de gjør i USN’s og studentenes tjeneste. Studentene skal lære å dokumentere egen virksomhet gjennom anvendelse av teori og erfaringer på egne utviklingsprosjekter. For påmelding: se lenke nederst.

Emnet skal bidra til at studenten oppnår følgende læringsutbytte:
KUNNSKAP

 • Studentene skal ha tilegnet seg bred kunnskap om:
 • Studentdemokrati, medvirkning og innflytelse
 • Samfunnsansvar, sosial ulikhet og økologiske spørsmål og den rolle høyere utdanningsinstitusjoner som USN kan/bør ha i tilknytning til disse spørsmålene
 • Organisasjons- og ledelsesforståelse
 • Organisasjoner som politiske arenaer, interessemotsetninger, allianser og beslutningsprosesser
 • Studentdemokrati og studentvelferd sett i et internasjonalt perspektiv
 • Nyere organisasjonsformer som team- og prosjektorganisasjoner og prosjektledelse
 • Høyere utdanning i endring, herunder organisasjonsmodeller i høyere utdanning
 • Organisasjonsidentitet og studentidentitet

FERDIGHETER
Studenten

 • Kan gjennomføre selvinitierte utviklingsprosjekterknyttet til sentrale områder i emnet, men som også skal ha praktiske implikasjoner for vervet studentene er i og studentdemokratiet/-samfunnet de er en del av
 • Kan bidra til utvikling og forbedring av studentdemokratiet, samfunnet og USN.
 • Kan legge frem saker og presentere ulike temaer i møter, allmøter, seminarer og lignende

GENERELL KOMPETANSE

Studenten

 • Kan reflektere over ulike teoretiske og praktiske tilnærminger og perspektiver for å forstå organisasjoners virkemåter og dilemmaer
 • Kan på selvstendig grunnlag sette seg inn i aktuell faglitteratur og presentere dette overfor medstudenter
 • Er innforstått med organisasjoners grunnleggende kompleksitet

INNHOLD

 • Ledelse og motivasjon, organisasjonsidentitet
 • Internasjonalisering – internasjonalisering «nedenfra»
 • Høyere utdanning under endring – fra fagdominans til strategisk ledelse, organisasjonsmodeller i høyere utdanning
 • Prosjektledelse, prosjektorganisasjoner
 • Samfunnsansvar, sosial ulikhet og økologi/klima
 • Organisasjonsforståelse, medvirkning, studentrollen, studentidentitet
 • Organisasjoner som politiske arenaer, interessemotsetninger, allianser,
 • beslutningsprosesser


LÆRINGSAKTIVITETER

Forelesninger, gruppearbeid, selvstudier og nettstøtte. Det forutsettes aktiv
deltakelse fra studentene.


FORKUNNSKAPSKRAV

Erfaring fra sentrale studenttillitsverv eller i en studentdreven organisasjon eller
tilsvarende.


DELTAKELSE

Studiet gjennomføres med samlinger av 1-2 dagers varighet. På samlingene
veksles det mellom korte forelesningssekvenser, diskusjoner/refleksjoner og
arbeid med prosjektoppgaver i grupper. Gjennom store deler av emnet skal
studentene i grupper på 3-5 personer arbeide med en prosjektoppgave. Fremdrift
og foreløpige resultater presenteres for medstudenter og faglærere underveis. Det
er viktig at alle deltar aktivt under presentasjonene – også ved å gi
tilbakemeldinger. Det er obligatorisk frammøte samlingene. Ved fravær på over 25
% godkjennes ikke emnet. Det gis faglig veiledning på prosjektoppgaven – i
grupper og i plenum.


VURDERING

Vurdering underveis:

1) Obligatorisk fremmøte og krav til aktivitet
gjennom hele kurset.
2) En prosjektoppgave utført i grupper på 3-5
personer (4000 ord).


Avsluttende vurdering: Individuell hjemmeeksamen over en langhelg
(torsdag ettermiddag - mandag ettermiddag). (3 500-4000 ord)


Vurderingsuttrykk Gradert karakterskala A – F


Hjelpemidler til eksamen: Alle tilgjengelige hjelpemidler


LITTERATUR

Obligatorisk litteratur: Under vurdering

EMNEANSVARLIG

Ansgar Ødegård

 

Oppstart: medio november

PÅMELDING HER

Frist for påmelding: 1. november