• Aktuelt»
 • Valg til fakultetsstyrer

Valg til fakultetsstyrer

Har du lyst til å være studentstemmen på fakultetet og samtidig få en kul erfaring med på CV'n?


1. januar 2023 innfører Universitetet i Sørøst-Norge fakultetsstyrer. Nå trenger vi deg som har lyst til å være studentrepresentant. Du vil gjennom det å sitte i fakultetsstyret være med og påvirke hvordan fakultetet kan bli bedre på utvikling og kvalitetssikring. Fakultetsstyret skal ha et faglig og fagstrategisk fokus. Fakultetsstyrene vil kunne styrke både arbeidslivsintegrering og entreprenørskap, som er to hovedelementer i USN strategi. 

Det skal velges to studentrepresentanter til hvert fakultetstyre; en kvinne og en mann, samt vara. Du må være student ved det fakultetet du ønsker å sitte i styret ved.

Som studentrepresentant i fakultetsstyre sitter du automatisk som medlem av komité for studentrådsledere i Studentdemokratiet i Sørøst-Norge. Komiteen har møte i demokratitida hver 2. onsdag i måneden. Her vil du få innspill til aktuelle saker fra de ulike studentrådene.

Funksjonsperiode er 1. januar 2023 til 30. juni 2024. Søknadsfrist er 14. oktober.

Her kan du stille til valg.

Hvem kan stille til valg

Alle studenter med gyldig og aktiv studierett, herunder har semesterregistrert seg og betalt semesteravgift kan stille til valg. Studenter må også ha et studieforhold som dekker den aktuelle funksjonsperioden. For å være valgbar må du i tillegg beherske et skandinavisk språk skriftlig og muntlig.

Fakultetstyrenes sammensetning

Fakultetsstyrene ved Universitetet i Sørøst-Norge er sammensatt av: 

 • dekan (styreleder) 
 • fire ansattrepresentanter valgt blant ansatte i undervisnings- og forskerstilling
 • en ansattrepresentant valgt blant gruppen teknisk og administrativt ansatte
 • to studentrepresentanter
 • tre ekstene styremedlemmer, hvorav én fra UH-sektoren

Fakultetstyrenes oppgaver

Fakultetsstyrene skal blant annet fastsette:

 • overordnede mål, resultatkrav og strategier for fakultetet
 • langtidsplaner innenfor forskning og utdanning
 • årsplan og budsjett
 • strategiske bemanningsplaner
 • intern organisering innenfor rammer vedtatt av universitetsstyret

Fakultetsstyret har ansvaret for å behandle:

 • regnskap, tertialrapporter og årsrapport
 • fakultetets innstilling til studieporteføljen for kommende studieår
 • handlingsplaner ved periodisk evaluering av studietilbud på gradsnivå
 • fakultetets kvalitetsrapport
 • søknad til universitetsstyret om utredningstillatelser for nye gradsgivende studier

Blant de andre oppgavene er:

 • tilsetting av instituttledere og instituttnestledere
 • oppnevning av medlemmer til fakultetets ph.d.-utvalg, samt innstillingsutvalg ved tilsetting av instituttledere
 • å fatte vedtak om tvungen avslutning av doktorgradsutdanning som følge av vitenskapelig uredelighet

Kjekt å vite

 • Det er ennå ikke bestemt hvor ofte fakultetsstyrene skal ha møter. 
 • Du må påberegne noe tid til lesing av saksdokumenter og forberedelse til møtene.
 • Vervet er honorert.

Frister ved valg av fakultetsstyrer 2022

14. okt. Frist for å stille som kandidat til fakultetsstyre
19. okt. Valgstyret godkjenner kandidater 
8.-22.nov. Valgperiode. Valget åpner kl 08.00 den 8. november og avsluttes 22. november kl. 12.00 
23. nov. Valgstyret godkjenner valgresultatet
23. nov. Kunngjøring av valgresulatet
30. nov. 

Klagefrist, en uke etter at valgresultat er gjort kjent.