• Aktuelt»
 • Dette jobber læringsmiljøkomiteen med

Dette jobber læringsmiljøkomiteen med

Læringsmiljøansvarlige: Larisa Maria Gradinaru, Tuva Oksnes, Elin Maria Johana Bjurulf og Tommy Ballestad FOTO
Læringsmiljøansvarlige: Larisa Maria Gradinaru, Tuva Oksnes, Elin Maria Johana Bjurulf og Tommy Ballestad

Læringsmiljø er viktig del av både utdanning og dannelse. Studentdemokratiet ønsker at studentene ved USN skal ha et godt fysisk og psykososialt læringsmiljø, slik at studentene kan utvikle sitt fulle potensiale i studiehverdagen, og gleder seg til arbeidslivet den dagen de er ferdig studert. På semestermøtet høsten 2022 ble det utformet en splitter ny plattform spesifikt for læringsmiljøpolitikk, som er utgangspunktet for Studentdemokratiets arbeid med læringsmiljø på USN.

På semestermøtet møtte campusstyrene fra alle campusene i USN opp. Campusstyrene består blant annet av læringsmiljøansvarlige. Disse bidro med endrings- og tilleggsforslag i Studentdemokratiets generelle politikk. Nedenfor følger en liste med eksempel på vedtatte innstillinger fra de læringsmiljøansvarlige

 • Læringsmiljø omfavner kvalitet på undervisning, og det ble innstilt at Universitetet i Sørøst-Norge skal være en pådriver for både tverrfaglig samarbeid, og utvikling av alternative undervisningsformer på tvers fakultet og emner der det er hensiktsmessig i forhold til praksis og arbeidsliv. Dette fordi vi tror et det kan styrke tverrfaglig kompetanse og arbeidsrelevant samarbeid. Spesielt med tanke på å skape et praksisorientert universitet med tette bånd til arbeidslivet. 
 • Læringsmiljø omfavner å gjøre undervisning tilgjengelig i uforutsette situasjoner, og det ble innstilt at uforutsette hendelser på reiseveien som hindrer studenten fra fysisk oppmøte på campus og som studenten kan dokumentere til foreleser skal være en gyldig grunn til å delta digitalt eller hybrid på undervisning. 
 • Læringsmiljø omfavner også å ha et bærekraftig perspektiv, og det ble innstilt at SSN skal ha hovedfokus på studentboliger. Ved bygging av nye studentboliger skal alle aspekter ved bærekraft bli tatt i betrakting, det vil si økonomiske, miljømessige og sosiale langsiktige forhold for studentene og samfunnet. 
 • Læringsmiljø omfavner like rettigheter og gode læringsforhold for alle studenter, og det ble innstilt at det skal være et fellesprinsipp om en halvtimes matpause på alle campuser. 

Den nye læringsmiljøpolitiske plattformen 

(Link til læringsmiljøpolitisk plattform

I tillegg til innstillinger til politikken generelt, er her et utvalg av punkter fra den nye læringsmiljøpolitiske plattformen som ble utformet på semestermøtet av studentdemokratiet 

 

Fysisk læringsmiljø 

 • Universitetet i Sørøst-Norge skal jobbe for aktive og inkluderende studentmiljø på studiestedene 
 • Det er viktig å ivareta studenter som går på Y-veien, og spesielt for de som er over 30. God tilrettelegging, tilbakemelding og oppfølging er viktig for å minske frafallet. 
 • Alle campuser ved Universitetet i Sørøst-Norge skal ha åpent fra kl. 06:00 til 24:00. 

 

Psykososialt læringsmiljø 

 • Universitets- og høyskolesektoren må ta studentenes helse- og trivselsundersøkelse på alvor, da disse resultatene kan knyttes tilbake til prestasjoner og gjennomstrømning av studier 
 • Alle emneansvarlige er pliktige til å legge inn demokratitiden i TimeEdit. 
 • Fokus på dialog- og gruppearbeid i forelesninger, og at man retter seg mer mot påtvungne grupper hvor læreren er mer proaktiv. 

 

Digitalt læringsmiljø 

 • Digital undervisning skal, i lik linje med fysisk undervisning, både første og andre semester, tilrettelegges for å danne et sosialt fellesskap som grunnlag for videre studieløp. Dette er for å ivareta det psykososiale læringsmiljøet på lik linje med fysisk undervisning. 
 • Alle canvasrom skal utformes etter en standardisert mal, dette er for å skape en helhet og gjøre rommene til noe gjenkjennbart og oversiktlig for studentene. 
 • Alle emneansvarlige er pliktige til å oppdatere emneplaner inn i TimeEdit for å standardisere bruken av canvas. 

 

Tilrettelegging 

 • Studenter som av ulike grunner har barn som må holde seg hjemme, skal få muligheten til å følge undervisningen digitalt 
 • Studenter som av ulike grunner har barn som må holde seg hjemme, skal få muligheten til å følge undervisningen digitalt. 
 • Pensumlitteratur skal også være tilgjengelig i lydformat. 

Studentenes helse- og trivselsundersøkelse 

I tillegg til å jobbe med læringsmiljøpolitisk plattform jobber vi også aktivt med resultatene fra årets SHoT-undersøkelse. Det er viktig for oss i Studentdemokratiet i Sørøst-Norge at studentene trives og opplever skolen som et trygt samlingssted. Som læringsmiljøansvarlige tar vi vare på studentenes helse og velferd på hver vår Campus. Det vil si at studenter kan henvise seg til oss med saker som for eksempel dårlig luft i klasserom, problemer med foreleser eller deres egen trivsel. Da er det vår jobb å henvise til skolens linjeforeninger og eventuelt jobbe mer innad i demokratiet med tiltak som kan hjelpe, for eksempel gjennomføring og synliggjøring av sosiale arrangementer. Vi jobber aktivt med resultatene fra SHoT-undersøkelsen. Disse varierer fra campus til campus, og derfor vil det også variere hvilke tiltak som blir gjennomført på de ulike campusene. Det handler for eksempel om at vi identifiserer hvilke resultater det lokale campuset har skåret dårligst på, og sammen med campusstyret utformer hensiktsmessige tiltak til fordel for studentenes fysiske og psykiske læringsmiljø.